شهرک صنعتی بابکان

اخبار

جلسه هیئت مدیره شهرک

تاریخ :  دوشنبه   -   6 بهمن 1393
جلسه هیئت مدیره شهرک در ادامه پیگیری مصوبات جلسات قبلی ، مقرر گردید که موضوع پرداخت علی الحساب آب بها به اداره آب بابل با شرکت شهرکها  کسب تکلیف شود . همچنین به دلیل کثرت تردد وسایل نقلیه سنگین برخی از جداول شهرک آسیب دیده که نسبت به بازسازی آنها اقدام گردید . همچنین از شرکت شهرکها  جهت نهال کاری درخواست گردید که مقرر گردید که تعداد یکصد نهال به شهرک صنعتی بابکان تحویل گردد .
بازگشت به صفحه اخبار