شهرک صنعتی بابکان

اخبار

جلسه هیئت مدیره شهرک

تاریخ :  سه شنبه   -   23 دی 1393
جلسه هیئت مدیره شهرک باتوجه به تردد وسایل نقلیه سنگین از جانب  شرکت آمل ****  طبرستان ، پل خیابان مذکور دچار آسیب گردید که طی مذاکرات و درخواست مکرر از شرکت شهرکهای صنعتی در نهایت با هماهنگی مدیریت شهرک و اعضای هیئت مدیره ، پل مذکوربه شکل اصولی ایجاد گردید . همچنین به دلیل بارندگی شدید در ایام هفته و آب گرفتگی انتهای شهرک ، به وسیله پمپ شناور نسبت به تخلیه آبهای مذکور توسط مدیر اجرایی اقدام بعمل آمد .
بازگشت به صفحه اخبار